Süllü Avukatlık Bürosu

Nitelikli Avukatlarımıza Güvenebilirsiniz.

İcra İflas Hukuku

BÜROMUZ, İcra Müdürlükleri ve İcra Mahkemeleri nezdinde

  • Takiplerin başlatılması
  • İtirazın iptali davaları
  • Menfi tespit davaları,
  • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
  • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi
  • İflas verilmesi, İflasın ertelenmesi, konkordato ilanı,
  • İmzaya/borca itiraz, İstirdat ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları
  • İcra takiplerin gerçekleştirilmesi, takipler neticesinde tahsilatların yapılması,
  • Tüzel ve Gerçek kişilerde birikmiş olan alacakların tahsili,
  • İcra Tetkik Mercii 'nin görev alanına giren davalar,

 

konularında müvekkillerine hizmet vermektedir.